printing
by Yanwit
 
เทคนิค : ภาพพิมพ์สีธรรมชาติและข้อมูลการทำงาน
ขนาด : 38*57.5 ต่อชิ้น (21 ชิ้น)
     “ป่าสงวน” มิได้มีความหมายตามที่เราได้เข้าใจเพียงนัยยะเดียว หากยังมีความหมายอีกนัยยะหนึ่ง ซึ่งใหอิทิพลต่อชีวิตการทำงานศิลปะในปัจจุบันของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก กล่าวคือเป็นป่าของบิดาของข้าพเจ้า (ป่าของนายสงวน กุญแจทอง) ชื่อบิดาของข้าพเจ้า ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกับชีวิตจริงที่ดำเนินอยู่ ผู้มีความรัก ความอดทน ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพาะปลูก ขยายพันธุไม้ พร้อมอนุรักษ์ทำให้มีต้นไม้เต็มพื้นที่ 108 ไร่ เป็นนักพฤกษาสาสตร์ ชาวบ้าน ที่ให้ความรู้ และความเข้าใจธรรมชาติเกี่ยวกับต้นไม้กับข้าพเจ้าและผู้สนใจตลอดเวลา
 จากความรู้และประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากบิดา ทำให้ข้าพเจ้ากลับมาสนใจกระบวนการทำงานศิลปะโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติแท้ ๆ มาใช้ในงานภาพพิมพ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่คิดค้นขึ้นมาได้เป็นครั้งแรกของวงการภาพพิมพ์ ผลงานของข้าพเจ้านอกจากสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายและคุณค่าของะรรมชาติแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างบิดากับข้าพเจ้า ซึ่งจะต้องรับภาระสืบทอดมรดกทางปัญญาที่บิดาสร้างขึ้นมานี้ให้ความเป็น “ป่าสงวน” อยู่คู่กับมนุษย์ชาติตลอดไป
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22