printing
by Artit
 
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 140*200
     ภาพของกระเทยอ้วน ผู้หญิงอ้วน ที่ต่างแสดงความเป็นตัวเองออกมา คนเรายิ่งอยู่ในสภาวะที่แปลกแยกเท่าไหร่ ก็ยิ่งสามารถสะท้อนภาพตัวตนของตนเองออกมาเท่านั้น ผลเลือกใช้สีแดงเพราะผมรู้สึกกับมัน คนทุกคนต่างมีสีแดง (เลือด) อยู่ใช่ไหม?
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22