3D Media
by Tudong
 
เทคนิค : ปั้นดินหล่อปูน
ขนาด : สูง 200
     มนุษย์เรามีความต้องการอันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง อันมีกิเลสตัณหาส่วนตนเป็นเครื่องชี้นำ โดยในส่วนของข้าพเจ้าจะขอหยิบยกความปรารถนาในความรักอันเป็นความรู้สึกสัมผัสส่วนตัวของข้าพเจ้าซึ่งมีอิทธิพลบันดาลให้รู้สึกได้หลากหลายให้ข้าพเจ้ารู้สึก เศร้า ยิ้ม หัวเราะ และมอบความสุขให้ ให้แม้กระทั่งจินตนาการในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม เปรียบได้ดังว่าหากข้าพเจ้าไม่มีความรักเข้ามาให้สัมผัสรู้สึกข้าพเจ้าคงขาดจินตนาการในการสร้างสรรค์และดำรงชีวิตอยู่ได้
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22