Art
by Panu
 
เทคนิค : ผ้าบุฟองน้ำ,ภาพพิมพือิงค์เจทบนไม้อัด
ขนาด : 180*120
     วัฒนธรรมการต่างกายเป็นวิธีการจัดการกับเรือนร่างมนุษย์สะท้อนถึงค่านิยมและอัตลักษณ์ของผู้คนในยุคนั้น ๆ ผลงานศิลปกรรมชิ้นนี้ต้องการนำเสนอค่านิยมการแต่งกายในบุคปัจจุบัน (2548) ที่ผุ้คนยุคนี้ให้ความสำคัญกับ “เรือนร่างที่ดึงดูดความสนใจทางเพศ” มากกว่า “เรือนร่างที่ประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรม”
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22