3D Media
by Manop
 
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
ขนาด : 270*100
     มนุษย์มีสิทธิที่จะเกิดและอาศัยอยุ่บนโลกนี้เพียงชั่วคราว เมื่อถึงเวลาสิ้นชีวิตอันมีสาเหตุจากสิ้นอายุขัย ภัยธรรมชาติ หรือแม้แต่ภัยจากมนุษย์ด้วยกันเอง ฯลฯ แต่มนุษย์ก็เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในความคิด ความเชื่อเฉพาะตนหรือกลุ่มของตน ความละโมบ ความเห็นแก่ตัว เป็นสาเหตุหลักแห่งการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น อันเป็นเหตุให้โลกของเราบกพร่อง ขาดแคลน และโหดร้ายอยู่เป็นนิจ
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22