Art
by Werasak
 
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด : 130*200
     ประเพณีวัมนธรรมอันดีงามงดงามของผู้ชายผู้หญิงในสมัยโบราณที่ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ยังรุ่นลูกรุ่นหลาย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้คอยควบคุมพฤติกรรมที่ถูกไม่ควรของผู้คนในสังคมให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ปัจจุบันวัฒนธรรมประเพรีอันดีงามนับวันก็ดูจะเสื่อมถอยเลือนรางและถูกลืมลงไปทุกที ทำให้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดถูกผิดของคนในสังคมแปรเปลี่ยนไป ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ปฎิบัติต่อกันของผู้ชายผู้หญิงเป็นไปในทางที่ถูกไม่ควรอยู่เสมอ ๆ
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22