3D Media
by Chusak
 
เทคนิค : สลักหนัง
ขนาด : ผันแปรตามพื้นที่
     ข้าพเจ้านำแรงบันดาลใจจากสื่อหนังตะลุงพื้นบ้านภาคใต้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของสังคมการเมือง โดยแสดงออกในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์และสื่อความหมายด้วยตัวละครที่แสดงทัศนคติสอดแทรกไว้ในเงาของหนังตะลุง เพื่อสร้างจิตสำนึกผ่านจังหวัด ลีลา รูปทรงตัวหนังที่จัดวางเป็นหนังตะลุงร่วมสมัย ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์สังคมปัจจุบัน
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22