Art
by Rung
 
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด : 145 x 240
      นำเสนอและสะท้อนความคิดจากสิ่งที่เกิดขึ้น โดยนำวัสดุสิ่งของหลากหลายชนิดจากผลของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของสังคมและกระแสโลก เช่น ชิ้นส่วนต่าง ๆ จากผลผลิตที่ถูกทิ้ง ถูกทำลายไปตามกาลเวลาและการใช้สอย ซึ่งวัสดุสิ่งของต่าง ๆ นั้น ในเวลาหนึ่งจะสามารถทำประโยชน์และมีหน้าที่ของตัวมันเองเป็นอย่างหนึ่ง แต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสุด หน้าที่และประโยชน์ใช้สอยที่สำคัญต่าง ๆ เหล่านั้นก็ถูกลบเลือนและกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าหรือราคาแต่อย่างใด เหลือไว้แต่เพียงการรอให้เป็นขยะที่จะถูกทำลาย และอาจจะเป็นผลถึงสภาวะมลพิษทำลายความเป็นธรรมชาติต่อ ๆ ไป ข้าพเจ้าคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความคิดถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมา โดยที่ข้าพเจ้าได้พิจารณานำสิ่งของที่เคยใช้ประโยชน์แลเคยมีหน้าที่ในตัวของมันเองมาก่อน สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นจะมีลักษณะเฉพาะ มีความงามแฝงอยู่ในรูปทรงที่แตกต่างกัน นำมาสร้างสรรค์ให้เกิดองค์ประกอบที่มีความงามทางทัศนศิลป์ โดยแฝงไว้ด้วยความเข้าใจ และความรู้สึก ต่อวัตถุนั้น ๆ ต่อผู้ชม
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22