Art
by Pichet
 
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้ใบ
ขนาด : 200 x 300
     ข้าพเจ้ามีความประทับใจในความงามของบรรยากาศภายในสถานที่ก่อสร้างที่ดูรกร้าง สร้างไม่เสร็จจ ซึ่งมีความงามของบรรยากาศ และช่วงเวลาของสถานที่ก่อสร้าง เป็นตัวบอกเวลาข้าพเจ้ามีความประทับใจในความงามของบรรยากาศภายในสถานที่ก่อสร้างที่ดูรกร้าง สร้างไม่เสร็จจ ซึ่งมีความงามของบรรยากาศ และช่วงเวลาของสถานที่ก่อสร้าง เป็นตัวบอกเวลา
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22