3D Media
by Chadchawan
 
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด : ผันแปรตามพื้นที่
     ข้าพเจ้าได้นำหลักคำสอนของพุทธศาสนาในเรื่องพิจรณาดูสังขาร ซึ่งเป็นสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ต้องเกิด เเก่ เจ็บ ตาย เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการเปลี่ยนเเปลงของการเกิดขึ้น ดำรงอยู่ เเละการดับสูญไปของสังขาร อันเป็นการเกื้อหนุนต่อพัฒนาจิตภาพใน ให้สามารภเเสวงหาความสุขอันเเท้จริง
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22