3D Media
by Putt
 
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส, เชื่อมเหล็ก
ขนาด : 275 x 909 x 320
     การลุ่มหลงในกามอารมณ์ของมนุษย์คือต้นเหตุแห่งทุกข์ประเภทหนึ่งในแง่มุมทางพุทธศาสนา สังคมในภาวะกาลแห่งปัจจุบันวุ่นวายสับสนเพราะต้นเหตุแห่งความอยากและความใคร่ในกามกิเลสของทุกข์เหล่านั้น เพราะหากความสุขของมนุษย์คือการปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงมัวเมาเสพสุขกับการหมกมุ่นเพลิดเพลินกับตัณหาและความอยากในรสเพศแห่งกามสภาวะของตัวตนแล้ว ความทุกข์ทางจิตใจและกายสังขารของมนุษย์ก็จะยังคงอยู่มิรู้จักจบสิ้นตลอดชั่วกัปกัลป์ ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนสภาวะอารมณ์ของการลุ่มหลงในการสุขทางกิเลสของมนุษย์ และผลของกิเลสนั้นโดยใช้สัญลักษณ์ของใบหน้ามนุษย์ ผิวหนังสัญลักษณ์ของใบหน้ามนุษย์ ผิวหนัง และสัญลักษณ์ของเพศระหว่างชาย หญิง ผสมผสานการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะโดยผ่านกระบวนการ การสร้างสรรค์ประติมากรรม เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ และความหมายผ่านสัญลักษณ์ที่เปรียบเปรยแทนจินตนาการส่วนตัวอันสื่อสะท้อนถึงเหตุผลดังกล่าว
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22