3D Media
by Chaydanai
 
เทคนิค : วัสดุผสม (ยางพารา)
ขนาด : 600 x 600 cm.
     ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ความสูญเสียใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ความสะเทือนใจ จากการ เผาทำลาย โรงเรียน อุปกรณ์ที่ในการศึกษา เล่าเรียนของเด็กนักเรียน ถูกเผาเสียหาย จึงแสดงออกผ่านผลงานสื่อประสม และเทคนิควิธีการโดยใช้วัสดุยางพารา มาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชุมชนภาคใต้ อันเป็นพืชเศรษฐกิจและลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของยางพารา ที่มีความอ่อนตัว ให้ความรู้สึกถึงความไม่มั่นคงและปลอดภัยของชีวิตและการศึกษาของบ้านเมืองเรา
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22