printing
by Boonmee
 
เทคนิค : Mezzotint
ขนาด : 105 x 75 cm.
     การสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า ได้แนวความคิดมาจากพุทธปรัชญา ได้แก่ หลักคำสอนเกี่ยวกับความจริง (สัจธรรม) ซึ่งเป็นกฎแห่งเหตุและผล สาระในทางพุทธศาสนาถือว่าทุกสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติย่อมเกิดขึ้นเป็นไปตามอำนาจของกฎแห่งเหตุและปัจจัย มุ่งเน้นหลักเข้าใจภาวะของธรรมชาติเป็นหลักในการดำรงชีวิตอย่างสงบสุข สันโดษ โดยการฝึกฝนตนเอง ให้หลุดพ้นห้วงแห่งวัฏฏะสงสารไปสู่ความสงบ ความสว่าง ความว่างในนิพพาน เพราะฉนั้น ธรรมะกับธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน ข้าพเจ้าจึงได้นำความคิดดังกล่าวมาสร้างสรรค์งานศิลปะโดยอาศัยรูปทรงของพืชพันธุ์ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะผลิดอก ออกผลแล้วร่วงหล่น จนกระทั่งไปสู่เมล็ดพันธุ์ที่จะเติบใหญ่หมุนเวียนสืบต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มาเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกผ่านผลงานศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิค Mezzotint เพื่อให้เกิดรูปความคิดแบบจินตนาการถึงความรู้สึกสุข สงบ และมีสมาธิ ซึ่งเป็นสาระ ความจริงในการดำเนินชีวิตอันเป็นต้นแบบของชาวพุทธเป็นสำคัญ
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22