3D Media
by Sittikorn
 
เทคนิค : ประกอบไม้กับปั้นกระดาษผสมดิน
ขนาด : 250 x 320 x 80 cm.
     ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากสภาพแวดล้อมในชนบท ภาพของบรรยากาศแห่งฤดูการทำนา ข้าพเจ้ารู้สึกถึงชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนกับธรรมชาติ จึงได้นำเอาความรู้สึกบวกกับภาพของความทรงจำมาสร้างเป็นผลงาน
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22