Art
by Wittaya
 
เทคนิค : ปากกาเคมีบนผ้าใบ
ขนาด : 
     สถานที่ต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วนแล้วแต่มีเรื่องราว รากเหง้าและความผูกพันของมนุษย์ ก่อเกิดเป็นสังคม วัฒนธรรม และประเพณี โดยได้เริ่มมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทุกยุคทุกสมัยให้มีความเจริญเติบโตของวัตถุและการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว มนุษย์ต่างแลกเปลี่ยน เชื่อมต่อกัน  ทั้งด้านวัตถุ สิ่งของ การเมือง เศรษฐกิจ การค้าสงคราม และการก่อการร้าย โดยไม่มีท่าทีที่จะลดน้อยลง เป็นโลกาภิวัฒน์ใหม่ที่ทำให้สังคมไทยได้รับรู้ทุกเรื่องราว แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยก็คือ ความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22