Art
by Raweepol
 
เทคนิค : ตอกกระดาษ
ขนาด : 180 x 300 cm.
     ข้าพเจ้าประทับใจในเทคนิคงานตอกกระดาษที่มีลวดลายสีสันที่ใช้ในการประกอบ, ติด, ฉลุ, ในงานประเพณีต่างๆของงานช่างไทย ข้าพเจ้าจึงแสดงออกในรูปทรงลวดลายสีสันที่ประทับใจจากความรู้สึกส่วนตัว
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22