3D Media
by Nisa
 
เทคนิค : สื่อประสม เย็บผ้า หล่อเรซิ่น Digital  Printing
ขนาด :  350 x 350    cm.
     ข้าพเจ้าได้ใช้รูปทรงสัญลักษณ์ของเพศหญิงและทวารต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพในแบบอุดมคติมาเชื่อมโยง  ผ่านบุคลิกนิสัยส่วนตัวและกายภาพของตนเอง  โดย  นำเสนอในรูปแบบของงาน 2 มิติ และ 3 มิติ  ที่มีลักษณะทางกายภาพจำลองจากตนเอง  เพื่อสื่อถึง  ทวารต่างๆที่เชื่อมต่ออยู่ในร่างกายเพราะหากเปรียบเทียบร่างกายของเรา  กับชุดเกราะนักรบ  จุดอ่อนที่เป็นช่องให้ข้าศึกเข้ามาทำร้ายได้คือ ทวารต่างๆ ในร่างกายของเราที่ทำหน้าที่คอยรับผัสสะ  รูป  รส  กลิ่น  เสียง  จากสิ่งที่สัมผัส  แล้วจึงนำเข้าสู่ศูนย์รวมแห่งความรู้สึกนึกคิด  จึงก่อให้เกิด  เวทนา  ความอยาก  ความพึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกิเลส  และตัณหา อุปทาน  อันนำไปสู่  อารมณ์ รักโลภโกรธหลง  ซึ่งก่อให้เกิดเป็นทุกข์ไม่รู้จบ
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22