Art
by Wiwat
 
เทคนิค : วาดเส้น
ขนาด :  260 X 295    cm.
     ข้าพเจ้ามีความผูกพันกับชีวิตแบบชาวนาชาวสวน บนความสุขสงบ กลมกลืนกับธรรมชาติตามวิถีชนบท จึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยใช้รูปทรง พื้นผิว ของเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มต่างๆ ที่มีร่องรอยจากการทำงาน เช่น คราบเหงื่อไคล ดินโคลน เศษธัญพืช ยางไม้ ฯลฯ ซึ่งปรากฏเป็นรอยเปื้อนฝังลึกอยู่บ่งบอกถึงสภาพการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล เพื่อแสดงความคิด อารมณ์ และความรู้สึกในเชิงทัศนศิลป์ ด้วยผลงานแบบสัจนิยม โดยการนำเสนอสัดส่วนทางรูปทรงให้มีขนาดใหญ่ เน้นการใช้น้ำหนักขาวดำสะท้อนให้เห็นความเรียบง่ายของชีวิตพื้นบ้านไทย และความงามจากวัตถุสามัญธรรมดา
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22