3D Media
by Pronwipa
 
เทคนิค : ปูนปั้นบนวัสดุ
ขนาด : Dimension  variable
     ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัตถุและวัสดุที่อยู่ในวัฒนธรรมหลากหลาย มีความงามที่อยู่ในวัตถุทั่วไปในชีวิตที่เป็นวัตถุร่วมสมัยและวัสดุจากธรรมชาติ ที่ข้าพเจ้าพบเห็นและสนใจผนวกกับงานศิลปะของโบราณอย่างเทคนิคปูนปั้น ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากวัสดุและวัตถุที่อาจจะไม่มีคุณค่า ข้าพเจ้าจึงสรรสร้างสิ่งของเหล่านี้ให้เกิดเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่า ผสมผสานกับความคิดและจินตนาการ ก่อเกิดเป็นรูปทรงและรูปแบบของผลงานผ่านวัตถุและวัสดุที่ประกอบกันเพื่อเป็นสื่อในการแสดงออกตามความคิดและบอกเล่าปรากฎการณ์ทางสังคมในแต่ละยุคสมัยที่ต้องการนำเสนอต่อผู้ชม
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22