3D Media
by Tanistah
 
เทคนิค : ชุนบนเซรามิค, ดิจิตอลปริ้น.วีดีโอ
ขนาด : Dimension  variable
     ตัวตนหรือบุคคลอาจเปรียบได้ดั่งภาชนะตนหรือตัวบุคคล อาจเปรียบได้ดังภาชนะ ที่คอยรองรับตักตวงถ่ายเทและถักเก็บไว้ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว ของร้อนหรือของเย็น ต่างก็มีผลกับภาชนะเหล่านั้น กระนั้นสิ่งที่เคยประจุอยู่ในภาชนะจึงเปรียบเสมือนเป็นดังเช่นประสบการณ์  ในการดำรงชีวิตที่ผ่านมา-ผ่านไป บ้างก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม สังคมก็เช่นกันเปรียบได้กับภาชนะที่คอยรองรับความคิดเห็น การวิพากษ์ – ตีความ การเปลี่ยนแปลงจากผู้คนในสังคม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ จึงส่งผลต่อผู้คน และสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทว่าหากไม่สามารถปรับตัวหรือขาดการรู้เท่าทันก็อาจเกิดเป็นความขัดแย้งหรือแตกแยกได้ในที่สุด เมื่อการแตกร้าวได้เกิดขึ้นแล้วการที่เราจะสามารถผสานรอยแตกนั้นให้กลับมาเป็นดังเดิม จึงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยง่าย ดังนั้นการสมานและการซ่อมแซมที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจ หรือการประนีประนอมต่อกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะประสานรอยแตกร้าวให้คงรูปไว้ดังเดิม
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22