printing
by Boonmee
 
เทคนิค : Mezzotint
ขนาด : 105 x 70  Cm
     การสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า ได้แนวความคิดมาจากพุทธปรัชญา ได้แก่ หลักคำสั่งสอนเกี่ยวกับความจริง(สัจธรรม)ซึ่งเป็นกฎแห่งเหตุและผล สาระในทางพุทธศาสนาถือว่าทุกสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติย่อมเกิดขึ้นเป็นไปตามอำนาจของกฎแห่งเหตุและปัจจัยมุ่งเน้นหลักเข้าใจในภาวะของธรรมชาติเป็นหลักในการดำรงชีวิตอย่างสงบสุข สันโดษ โดยการฝึกฝนตนเอง ให้หลุดพ้นห้วงแห่งวัฏฏะสงสารไปสู่ความสงบ ความสว่าง ความว่างในนิพพาน เพราะฉะนั้นธรรมะกับธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน ข้าพเจ้าจึงได้นำความคิดดังกล่าวมาสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยอาศัยรูปทรงของพืชพันธุ์ที่สมบูรณ์พร้อมจะผลิดอกออกผลแล้วร่วงหล่น จนกระทั่งไปสู่เมล็ดพันธุ์ที่จะเติบใหญ่หมุนเวียนสืบต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มาเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออก ผ่านผลงานศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิค Mezzotint เพื่อให้เกิดรูปความคิด แบบจินตนาการถึงความรู้สึก สุข สงบ และมีสมาธิ ซึ่งเป็นสาระ สัจจะ ความจริง ในการดำเนินชีวิตอันเป็นต้นแบบของชาวพุทธเป็นสำคัญ
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22