printing
by Tinnakorn
 
เทคนิค : Intaglio, carborundum, drypoint
ขนาด : 106 x 213  Cm.
     หมู่บ้านใกล้เรือนเคียงในชนบทมีเรื่องราวร่องรอยเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนในชนบท มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าของวิถีในการดำเนินชีวิตที่ที่สงบสุข อบอุ่นไม่ซับซ้อน มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงอยู่ร่วมกัน
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22