Art
by Suthikeat
 
เทคนิค : ทราย. สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด : 200 x 280  Cm
     ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพสภาวะในเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ณ ปัจจุบัน ที่ได้เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามยุค ตามสมัย ทำให้ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีโดยใช้รูปทรงโครงสร้าง มุมมองต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความเปลี่ยนแปลงผิดเพี้ยนต่างออกไปจากเดิม  ตามแรงกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ผู้คน สิ่งก่อสร้าง วัฒนธรรม ฯลฯ โดยใช้ลักษณะทัศนธาตุจากเส้นเป็นตัวกำหนดเรื่องราว เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง สับสน อึดอัด
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22