Art
by Thidarat
 
เทคนิค :  วัสดุผสม 
ขนาด :   200 x 200 ซม.

การสร้างสรรค์ที่มีต้นแบบมาจากวัตถุสิ่งของภายในครอบครัวคนทั่วไปอาจจะมองและตัดสินคุณค่าวัตถุนั้นโดยผ่านนัยยะเบื้องต้นเพียงแค่ประโยชน์ใช้สอยทั่วไปข้าพเจ้าจึงสร้างนัยยะความหมายของวัตถุที่มีมากกว่าความหมายพื้นฐานที่เข้าใจ ใช้วัตถุสิ่งของภายในบ้านรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในการค้าขาย ที่มีผลต่อความทรงจำมาเป็นต้นแบบกำหนดขอบเขตของที่ว่าง โดยใช้กระบวนการคัดและหุ้มวัตถุด้วยลวดตาข่ายให้เป็นเพียงโครงสร้างที่โปร่งเบา สามารถมองทะลุผ่านได้ ให้ความสำคัญต่อพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายในพื้นที่ว่างนั้น จะกระตุ้นสภาวะจิตใต้สำนักอันเป็นนามธรรมของผู้ดูให้เกิดการตีความหรือระลึกได้ถึงที่มาอันมีเรื่องราวบอกเล่ามากมายของรูปทรงดั้งเดิม
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22