Art
by Thidarat
 
เทคนิค :  วัสดุผสม
ขนาด :  280 x 280 ซม.

การสร้างสรรค์ที่มีต้นแบบมาจากวัตถุสิ่งของภายในครอบครัวคนทั่วไปอาจจะมองและตัดสินคุณค่าวัตถุนั้นโดยผ่านนัยยะเบื้องต้นเพียงแต่ประโยชน์ใช้สอยทั่วไปของวัตถุเอง ข้าพเจ้าจึงสร้างนัยยะความหมายของวัตถุที่มีมากกว่าความหมายพื้นฐานที่เข้าใจกัน ใช้วัตถุสิ่งของภายในบ้าน รวมทั้งเครื่องมือใช้ในการค้าขาย ที่มีผลกระทบทางด้านความทรงจำ มาเป็นต้นแบบ กำหนดขอบเขตของที่ว่าง ข้าพเจ้าใช้กระบวนการคัดแหละหุ้มวัตถุด้วยลวดตาข่าย ให้เป็นเพียงโครงสร้างที่โปรงเบา สามารถมองผ่านทะลุได้ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญต่อพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้น ทั้งภายนอกและภายในรูปทรง ซ้ำพื้นที่ว่างนั้นจะกระตุ้นสภาวะจิตใจสำนึกอันเป็นนามธรรมของผู้ดู ให้เกิดการตีความหรือระลึกได้ถึงที่มาอันมีเรื่องราวบอกเล่ามากมายของรูปทรงดั้งเดิม
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22