Art
by Boonmee
 
การสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า ได้แนวความคิดมาจากพุทธปรัชญา ได้แก่ หลักคำสั่งสอนเกี่ยวกับความจริง (สัจธรรม) ซึ่งเป็นกฎแห่งเหตุและผล สาระในทางพุทธศาสนาถือว่าทุกสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ย่อมเกิดขึ้นเป็นไปตามอำนาจของกฎแห่งเหตุและปัจจัย มุ่งเน้นหลักเข้าใจในภาวะของธรรมชาติเป็นหลักในการดำรงชีวิตอย่างสงบสุขสันโดษ โดยการฝึกฝนตนเอง ให้หลุดพ้นห้วงแห่งวัฏฏะสงสารไปสู่ความสงบ ความสว่าง ความว่างในนิพพาน เพราะฉะนั้น ธรรมะกับธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน ข้าพเจ้าจึงได้นำความคิดดังกล่าวมาสร้างสรรค์งานศิลปะโดยอาศัยรูปทรงของพืชพันธุ์ที่สมบูรณ์พร้อมจะผลิดอก ออกผลแล้วร่วงหล่น จนกระทั่วไปสู่เมล็ดพันธุ์ที่จะเติบใหญ่หมุนเวียนสืบต่อไป โดยไม่มีที่สิ้นสุด มาเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออก ผ่านผลงานศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคเมซโซติน(Mezzotint) เพื่อให้เกิดรูปความคิด แบบจินตนาการ ถึงความรู้สึกสุข สงบ และมีสมาธิ ซึ่งเป็นสาระ สัจจะ ความจริง ในการดำเนินชีวิตอันเป็นต้นแบบของชาวพุทธเป็นสำคัญ
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22